જાણો ભગવાનના દર્શન કર્યા પછી મંદિરના ઓટલે બેસવાનું રહસ્ય..!!

આપણે જ્યારે પણ મંદિરમાં જઈએ છીએ તો દર્શન કર્યા પછી આપણે મંદિરના ઓટલે કેમ બેસીએ છીએ. હકીકતમાં ઓટલે બેસીને એક શ્લોક બોલવાનો હોય છે. અને તે શ્લોક કોઈએ આપણા સુધી પોંહચાડયો નથી ..પણ આપણી આવનારી પેઢી ને જરૂર શીખવજો.

મંદિર માં જાઓ ત્યારે…તમારે દર્શન કરવાના હતા, દર્શન ખુલ્લી આંખોથી કરાય, માણસો ત્યાં મન મૂકીને હાથ જોડીને ઉભા રહે.જયારે કોઈ આંખ બંધ કરીને હાથ જોડે છે તો તમે અજાણ્યા ને પણ કહો કે -“તમે દર્શન કરવા આવ્યા છે તો આંખ ખુલ્લી રાખોને.”બરોબર દર્શનને યાદ કરી લો.

દર્શન થઇ ગયા પછી…જયારે ઓટલે બેસો તો યાદ કરેલ દર્શનને ધ્યાનમાં લાવો.ત્યારે આંખ બંધ કરો ધ્યાન કરો જે દર્શન કરેલ છે, ના દેખાય તો પાછા દર્શન કરવા ચાલ્યા જાઓ, પાછું ઓટલે બેસીને આંખ બંધ કરી ધ્યાનમાં બેસી જાવ અને જયારે ધ્યાનમાં એ દર્શન આવે ત્યારે આ શ્લોક બોલવાનો હોઈ છે.

“ *અનાયાસેન મરણમ્* …

*વિના દૈન્યેન જીવનમ્*

*દેહાન્તે તવ સાન્નિધ્યમ્* …

*દેહિ મે પરમેશ્વરમ્* !!!”

“અનાયાસેન મરણમ્”. એટલે મને તકલીફ વગરનું મરણ આપજો.

“વિના દૈન્યેન જીવનમ્”. એટલે પરવશતા વગરનું જીવન આપજો, આજે મને કોઈ પડખું ફેરવે ત્યારે હું પડખું ફેરવી શકું.., મને કોઈ લકવો મારી જાય અથવા મને કોઈ ખાવાનું ખવડાવે ત્યારે ખાઈ શકું .. એવું જીવન ના જોઈએ ભગવાન..

” દેહાન્તે તવ સાન્નિધ્યમ્ “. એટલે મરતા હોય ત્યારે તમારું દર્શન થવું જોઈએ જેમ ભીષ્મ ને થયેલું તેમ.

“દેહિ મે પરમેશ્વરમ્”. એટલે હે પરમેશ્વર, આ વસ્તુ મને આપો.આ માંગણી નથી, આ યાચના નથી, આ પ્રાર્થના છે.

આર્ટિકલ શેર કરો:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *